Vi på Keep the company AB tar vårt hållbarhetsansvar på största allvar.

Hållbarhet är en grundläggande och vägledande princip hela vår verksamhet. Keep har ett starkt engagemang för att bidra till en hållbar utveckling med hänsyn till såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter.

Vi ska genom vår styrning, ledning, externa och interna kommunikation samt vårt individuella agerande skapa en företagskultur som genomsyras av stolthet och passion.

Våra arbetsplatser ska vara trygga och säkra, utan olyckor. Vi sätter medarbetarnas hälsa och arbetsglädje i centrum.

För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang. Vi tar hänsyn till klimat och miljö och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer.

Keep har öppenhet kring hållbarhetsarbetet som grundprincip och vi eftersträvar en dialog med olika intressenter för att utveckla arbetssätt och göra relevanta prioriteringar.

Våra samarbetspartners vad gäller stål- och glaslösningar uppfyller internationellt erkända miljöstandarder i alla steg i livscykeln.

Keeps uppförandekod omfattar alla våra medarbetare och genomsyrar vårt arbete samt är vägledande i vår verksamhet.

Code of conduct


Agenda 2030

Vi har valt att fokusera på fyra utpekade mål inom Agenda 2030, där vi har möjlighet att göra som störst skillnad:

Alla lyckade samarbeten
börjar med en dialog